Disclaimer

Wettelijke voorschriften

VOORAF

Deze publiciteit gebeurt onder voorbehoud van vergissing en mogelijke wijzigingen. Gebruik maken van de website houdt in dat de gebruiker de wettelijke context rond deze site eerbiedigt. Deze bladzijde beschrijft deze wettelijke context. Indien nodig kan ze, zonder voorafgaandelijke verwittiging, aangepast worden.

PRIVACY EN BECHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

1. Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die op de site www.hotelessenza.be verzameld worden

De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die occasioneel op de site www.hotelessenza kunnen verzameld worden is de vennootschap Hotel Essenza BVBA (hieronder “Hotel Essenza” genoemd). Haar maatschappelijke zetel bevindt zich te Essendries 2,2870 Puurs. De onderneming is ingeschreven onder het nummer BE 0466.118.751. Met Hotel Essenza kan contact opgenomen worden per telefoon op het nummer 03 288 33 33, per fax op het nummer 03 288 33 34 en via het volgende e-mail adres: info@hotelessenza.be. De behandeling van uw persoonsgegevens door Hotel Essenza gebeurt volledig conform de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, o.a. de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de omzettingswet van 11 december 1998 en in werking getreden na de publicatie van het koninklijk besluit van van 13 februari 2001.

2. Gebruik van de vrijwillig verstrekte persoonsgegevens

De vergaring van persoonsgegevens op www.hotelessenza.be hebben als doelstelling:

een positief gevolg te geven aan de aanvragen die door de internetsurfers geformuleerd worden tijdens hun bezoek op de site;
het optimaliseren van het beheer van de site en van de klantenadministratie;
het optimaliseren van de kwaliteit van de service die aan de internetsurfers geboden wordt;
markststudies uitvoeren en bezoekersstatistieken opstellen.
de bezoeker regelmatig op de hoogte te houden van activiteiten of nieuwe diensten van Hotel Essenza, alsook van elk nieuw aanbod van goederen of diensten die hem kunnen interesseren;
direct marketing campagnes uit te voeren;
de persoonsgegevens door te geven aan ondernemingen die een band onderhouden met Hotel Essenza, zodat deze ondernemingen producten of diensten kunnen aanbieden

Door deze gegevens vrijwillig te verschaffen, verleent de internetgebruiker de toelating aan Hotel Essenza om die gegevens te gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden.

Elk ander gebruik vereist een voorafgaandelijke en specifieke toelating van de internetgebruiker

3. Navigatievariabelen en cookies

Tijdens een verbinding met een site worden bepaalde gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch overgemaakt aan de site door de navigatiesoftware van de internetsurfer. Deze gegevens bevatten het TCP/IP adres (een nummer waarmee een computer op het net kan geïdentificeerd worden), merk en versie van de browser en het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde internetpagina. Hotel Essenza verbindt er zich toe om geen enkel gebruik te maken van deze informaties. Hotel Essenza gebruikt cookies. Deze “cookies” zijn kleine bestanden, afkomstig van een webserver die de bezoeker gebruikt. Zij worden op de harde schijf van zijn computer geplaatst. In dit geval onthouden de cookies de taalkeuze, waardoor de surfer later sneller toegang heeft tot de website en zijn bezoek vlotter verloopt. Deze gegevens worden voor een beperkte periode van 1 jaar op zijn computer bewaard.

Vermits de internetsurfer steeds de mogelijkheid heeft om de configuratie van zijn computer aan te passen om cookies te weigeren, geeft hij aan Hotel Essenza, door het feit dat hij de site bezoekt, de toelating om zijn persoonsgegevens te verzamelen (eventueel ook via cookies) en te verwerken, dit enkel voor de doeleinden die onder punt 2. vermeld staan. Het gebruiken van persoonsgegevens voor de toepassingen beschreven onder punt 3. zijn eveneens onderworpen aan de voorafgaandelijke toelating van de betrokken persoon. Deze toelating moet naar het volgende adres verstuurd worden : info@Hotel Essenza.be.

4. De internetgebruiker heeft vat op de gegevens die op hem betrekking hebben.
De internetgebruiker heeft in het algemeen het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

De internetgebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, te controleren, te verbeteren, en eventueel ook om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te laten verwijderen.

Elke aanvraag in die zin kan gericht worden :

ofwel per e-mail naar het volgende adres : info@Hotel Essenza.be
ofwel per brief aan de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op het volgende adres:
Hotel Essenza BVBA
Essendries 2
2870 Puurs

5. De wetgeving raadplegen

Het openbaar register voor de verwerking van persoonlijke gegevens kan geraadpleegd worden bij de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, op het volgende adres:
Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Dienst Openbaar Register
Hallepoortlaan 5-8
1060 Brussel 3

Tel:+32(0) 2 / 542.72.00 of +32(0)2/ 542.72.31
E-mail: commission@privacy.fgov.be

7. Dringende gevallen

Hotel Essenza doet al het mogelijke om ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens van de internetgebruikers te beletten. Daarom volgt Hotel Essenza strikte procedures die de veiligheid bevorderen, zowel bij het verzamelen als bij het bewaren van deze gegevens. Hotel Essenza kan alle maatregelen nemen die nodig zijn voor een goed beheer van de website en van de informaticasystemen. Daarvoor kan zij te allen tijde toegang hebben tot alle informaties en communicaties of elk ander element die op de website en/of in het systeem opgeslagen zijn.

Hotel Essenza kan persoonlijke informatie over internetgebruikers doorgeven op vraag van de wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetten en reglementeringen te voldoen, of om de rechten of goederen van Hotel Essenza, van de website www.hotelessenza.be of van zijn gebruikers te verdedigen, of ook nog, in extreme omstandigheden, om de veiligheid te verzekeren van Hotel Essenza of van haar klanten, van www.hotelessenza.be en/of van zijn gebruikers.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Toelating voor persoonlijk gebruik

In overeensstemming met de wet van 30 juni 1994, behoudt de internetgebruiker het recht om informatie uit www.hotelessenza.be te downloaden en te reproduceren, voor zover deze handelingen bestemd zijn voor een strikt persoonlijk gebruik.

Elke andere reproductie, verspreiding, verdeling onder het publiek en/of hergebruik onder welke vorm ook (gedeeltelijk of volledig, tijdelijk of permanent) van de website of van elk ander element dat valt onder het intellectueel eigendomsrecht van Hotel Essenza is ten zeerste verboden zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Hotel Essenza, van zodra deze activiteit een ander doel nastreeft dan een strikt en exclusief persoonlijk gebruik.

Elke aanvraag voor meer inlichtingen of voor een gebruikstoelating betreffende het intellectuele eigendom van Hotel Essenza moet verzonden worden naar info@hotelessenza.be en het ontbreken van een antwoord aan een toelatingsaanvraag dient gelijkgesteld te worden met een weigering van Hotel Essenza.

2. Hotel Essenza eerbiedigt de wet over het intellectuele eigendomsrecht

www.hotelessenza.be kan elementen bevatten die deels of volledig het intellectuele eigendom zijn van derden. Deze elementen vallen, mutatis mutandis, onder de bepalingen die onder de punten hierboven opgenomen werden.

Elke persoon die meent dat zijn of haar intellectuele eigendomsrechten door www.hotelessenza.be geschonden werden, wordt verzocht contact op te nemen met Hotelessenza via info@hotelessenza.be, het probleem te melden en een nauwkeurige beschrijving te geven van de betwiste inhoud die hij of zij wenst te laten verwijderen of waartoe de toegang moet afgesloten worden. Hotel Essenza zal de klachtendossiers zonder uitstel behandelen en zo snel als mogelijk alle nodige maatregelen nemen als blijkt dat de klachten gegrond zijn.

Disclaimer

1. Beperking van de verantwoordelijkheid van Hotel Essenza

www.hotelessenza.be werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een uitsluitend informatieve en evoluerende site die aan het publiek aangeboden wordt. Hotel Essenza kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van de site, of in het algemeen door eender welk gebruik van www.hotelessenza.be.

2. Links naar andere sites op de HOTEL ESSENZA-website

www.hotelessenza.be bevat hypertekst-links naar externe websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en bronnen worden enkel ter informatie gegeven aan de internetgebruikers. Zij zijn niet het gevolg van een vorm van sponsorship of ondersteuning noch van andere banden met deze sites of informatiebronnen.

Hotel Essenza oefent geen controle uit op deze sites noch op hun inhoud en kan dus geen garantie geven betreffende de informatie die er verstrekt wordt of de presentatie van de sites. Hotel Essenza wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van inlichtingen die gegeven worden op externe websites of in andere informatiebronnen waar www.hotelessenza naar verwijst, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn.

3. Voorafgaandelijke toelating vereist om een link te voorzien naar de Hotel Essenza

Indien iemand op een website een hypertekst-link, van welke aard ook, wenst te creëren naar www.hotelessenza.be, geldt de verplichting om voorafgaandelijk een schriftelijke en specifieke toelating te krijgen vanwege een bevoegde verantwoordelijke van Hotel Essenza. Hiervoor moet een aanvraag ingediend worden op het volgende adres : info@hotelessenza.be en het ontbreken van een antwoord zal moeten beschouwd worden als een weigering om de toelating te verlenen.

Al wie deze procedure niet eerbiedigt, stelt zich bloot aan vervolgingen voor de bevoegde instanties.

Hotel Essenza zal in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van de externe websites die een hypertekst-link bevatten naar de Hotel Essenza-site, zelfs indien Hotel Essenza de toelating gegeven had voor deze link.