Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene informatie
Deze algeme voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op het ‘verzoek tot reservatie’ zoals hierboven vermeld. De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Artikel 2: Bevestiging
Het ‘verzoek tot reservatie’ houdt geen definitieve reservatie in. De reservatie wordt maar eerst als definitief beschouwd van zodra de klant een ‘bevestiging van reservatie’ ontvangt (al dan niet via e-mail of per post) van Hotel Essenza BV (hiena “Hotel Essenza”) met daarin de nodige reservatiegegevens.

Hotel Essenza is niet verantwoordelijk voor een eventuele dubbele boeking. In voorkomend geval zal Hotel Essenza in samenpraak met de klant een voor beide partijen ‘redelijke’ oplossing zoeken.

De klant heeft in voorkomend geval geen recht op een schadevergoeding.

Artikel 3: Check-in, check-out
De Klant kan inchecken in het hotel vanaf 14u tot 20u. Het uitchecken dient te gebeuren voor 11u.

Indien de klant laattijdig opdaagt, behoudt Hotel Essenza zich het recht voor om de desbetreffende reservatie te annuleren (zie artikel 4).

Indien de klant laattijdig uitchecked behoudt Hotel Essenza zich het recht voor om een extra dag aan te rekenen aan de op dat ogenblik geldende tarieven.

Artikel 4: Annulatie reservering
Een reservatie voor één tot drie kamers kamer kan kosteloos geannuleerd worden tot 2 dagen voor aankomst, dit rekening houdende met een aankomst om 14.00u.

Een reservatie van meer dan drie kamers kan kosteloos geannuleerd worden tot 14 dagen voor aankomst, dit rekening houdende met een aankomst om 14.00u.

Reservaties die ’non – refundable’ zijn. Bij annulatie of indien de klant niet komt opdagen, zal de volledige kostprijs van de reservatie worden doorgerekend aan de klant.

Bij een laattijdige annulatie of indien de klant niet komt opdagen wordt de volledige kostprijs van de eerste dag van alle door de klant gereserveerde kamers doorgerekend aan de klant aan de op dat ogenblik geldende tarieven. In het geval dat de klant een arrangement heeft gereserveerd, wordt de volledige kostprijs van het arrangement doorgerekend aan de klant.

Artikel 5: Privacy en bescherming van de persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die occasioneel op de site www.hotelessenza kunnen verzameld worden is Hotel Essenza. Haar maatschappelijke zetel bevindt zich te Essendries 2,2870 Puurs. De onderneming is ingeschreven onder het nummer BE 0466.118.751. Met Hotel Essenza kan contact opgenomen worden per telefoon op het nummer 03 288 33 33, per fax op het nummer 03 288 33 34 en via het volgende e-mail adres: info@hotelessenza.be. De behandeling van uw persoonsgegevens door Hotel Essenza gebeurt volledig conform de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, o.a. de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de omzettingswet van 11 december 1998 en in werking getreden na de publicatie van het koninklijk besluit van van 13 februari 2001.

De vergaring van persoonsgegevens op www.hotelessenza.be hebben als doelstelling:

een positief gevolg te geven aan de aanvragen die door de klant geformuleerd worden tijdens hun bezoek op de site;
het optimaliseren van het beheer van de site en van de klantenadministratie;
het optimaliseren van de kwaliteit van de service die aan de klant geboden wordt;
markststudies uitvoeren en bezoekersstatistieken opstellen.
de klant regelmatig op de hoogte te houden van activiteiten of nieuwe diensten van Hotel Essenza, alsook van elk nieuw aanbod van goederen of diensten die hem kunnen interesseren;
direct marketing campagnes uit te voeren;
de persoonsgegevens door te geven aan ondernemingen die een band onderhouden met Hotel Essenza, zodat deze ondernemingen producten of diensten kunnen aanbieden
Door deze gegevens vrijwillig te verschaffen, verleent de klant de toelating aan Hotel Essenza om die gegevens te gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden.

Elk ander gebruik vereist een voorafgaandelijke en specifieke toelating van de klant.

De klant heeft in het algemeen het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

De persoonsgegevens die de klant mededeelt kunnen worden doorgegeven aan de politie. Artikel 144 van de Wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (B.S. 14 maart 2007) verplicht de logiesverstrekker immers, indien hij daarom verzocht wordt, de geregistreerde gegevens ter beschikking te stellen van de politie zodat controle ervan mogelijk is.

De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, te controleren, te verbeteren, en eventueel ook om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te laten verwijderen.

Elke aanvraag in die zin kan gericht worden :

ofwel per e-mail naar het volgende adres : info@hotelessenza.be
ofwel per brief aan de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op het volgende adres:
Hotel Essenza BV

Essendries 2

2870 Puurs-St-Amands (Kalfort)

Artikel 6: Toepasselijk recht
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.